logo kreda automaten voor Jofemar vending
Facebook

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN 1 DEEL VAN DE OVEREENKOMST

1.1 Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Kreda automaten en haar klant, hetzij als koper, hetzij als opdrachtgever van diensten of werken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op occasionele leveringen en diensten. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien een huurovereenkomst wordt gesloten en maken hier integraal deel vanuit. De huurovereenkomst primeert ten aanzien van de algemene voorwaarden in geval van tegenstrijdige bepalingen. Voor zover de klant handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, wordt hierna voor zover specifieke bepalingen op hem van toepassing zijn, ook naar hem verwezen als de ”klant-consument”.

1.2 Door het aangaan van een overeenkomst met Kreda automaten verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

1.3 De overeenkomsten worden te goeder trouw uitgevoerd. Geen enkel van de bepalingen vervat in de algemene voorwaarden mag door de partijen als een stijlclausule worden beschouwd.

1.4 Geen enkele toegeving of afwijking van onderhavige algemene voorwaarden kan door de klant ingeroepen worden, noch als een verworven recht beschouwd worden.

1.5 Indien één of meerdere van onderhavige voorwaarden onafdwingbaar of nietig zouden zijn, doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen en worden de betreffende onafdwingbare en/of nietige bepalingen vervangen door bepalingen die de bedoeling van de partijen het meest benaderen.

1.6 De titels van de artikels van deze algemene voorwaarden zijn louter indicatief.

2 OFFERTES

2.1 Onze bestekken en offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Zij zijn slechts 15 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien.

2.2 Alle prijzen zijn in EUR/ €. De eventueel verschuldigde B.T.W. is niet inbegrepen in de prijsoffertes doch wordt aangerekend op de factuur en is ten laste van de klant. Ten aanzien van de klant-consument zijn de vermelde prijzen in euro, inclusief BTW en andere lasten en taksen.

2.3 Bestekken en offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, taksen, energie- en brandstofprijzen, materialen en prijzen van leveranciers. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Kreda automaten zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, opevenredige wijze aan te passen.

2.4 Bestellingen door de klant zijn onherroepelijk.

2.5 Bestellingen zijn slechts bindend voor Kreda automaten als zij de bestellingen aanvaard heeft door middel van een schriftelijke bevestiging of door uitvoering van de overeenkomst door Kreda automaten. De klant dient de bevestiging door te nemen en Kreda automaten onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien de eventuele non conformiteit niet gemeld is binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging, wordt de orderbevestiging onweerlegbaar vermoed identiek te zijn aan de bestelling van de klant.

2.6 Bestellingen worden genoteerd onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn en op normale wijze te verkrijgen zijn.

2.7 In de door ons vermelde prijzen zijn geenszins begrepen: de kosten van het laden en lossen, het transport, de levering of de verzekering, enz..., tenzij expliciet anders vermeld. Behoudens andersluidend beding zijn alle werken in verband met de plaatsing, aansluiting en inwerkingstelling alsook alle werken en materialen in verband met de bescherming en de verpakking niet in de offerte begrepen.

2.8 Kreda automaten is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave of informatie verstrekt door de klant.

2.9 Elke verandering die door de klant wordt voorgesteld of aangebracht aan de oorspronkelijke overeenkomst kan door Kreda automaten aanvaard worden mits mogelijkheid tot wijziging van de oorspronkelijk geformuleerde voorwaarden onder andere met betrekking tot de prijs, de betalingsvoorwaarden, de uitvoeringstermijnen,... Een afwijzing door Kreda automaten van de voorgestelde wijziging doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke overeenkomst. Elke wijziging van een bestelling of van de initiële offerte ontslaat Kreda automaten van de oorspronkelijk beloofde leveringstermijn.

2.10 Indien de bij onze offerteprijzen vermelde hoeveelheden niet worden besteld door de klant behouden wij ons het recht voor onze stuk- of éénheidsprijzen te verhogen.

3 AANVAARDING VAN DE WERKEN

3.1 De werken en diensten worden na de beëindiging ervan als aanvaard aanzien, indien de klant geen gedetailleerde opmerkingen heeft gemaakt per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na de beëindiging van de werken.

3.2 De door Kreda automaten uitgevoerde bestellingen en werken worden onweerlegbaar geacht aanvaard te zijn door hetzij ondertekening van een bon, hetzij door gebruik of voortverkoop van een deel of het geheel van de geleverde goederen of werken of hetzij gehele of gedeeltelijke betaling van de goederen of werken. De klant erkent daardoor meteen dat de uitgevoerde werken door Kreda automaten volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd.

4 MEERWERKEN EN ONDERAANNEMING

4.1 Voor zover meerwerken, zijnde werken die niet inbegrepen zijn in de offerte, dienen uitgevoerd, geschieden deze tegen het geldende uurtarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De klant verklaart voorafgaandelijk ingelicht te zijn over het thans geldende uurtarief.

4.2 De uitvoering van meerwerken is in hoofde van Kreda automaten een inspanningsverbintenis, ongeacht het bereikte resultaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij meerwerken vervalt de uitvoeringstermijn.

4.3 Kreda automaten kan haar levering van goederen en diensten uitbesteden aan een derde.

5 UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

5.1 Alle uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatief en niet-bindend. Vertraging in de uitvoerings- of leveringstermijn geeft de klant niet het recht om een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Bij meerwerken, uitstel of fasering van de werken op vraag van de klant vervalt de uitvoeringstermijn.

5.2 Indien Kreda automaten omwille van een oorzaak onafhankelijk van haar wil of ingevolge overmacht zich in de mogelijkheid bevindt om een vooropgestelde, indicatieve uitvoerings- of leveringstermijn te respecteren, kan zij hetzij de termijn op elk ogenblik door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving verlengen, hetzij de voorwaarden van de overeenkomst herzien, hetzij zonder schadevergoeding de overeenkomst verbreken.
Volgende gevallen worden in elk geval aanzien als overmacht (niet-limitatief): ongevallen, materiaalbreuk, bevoorradingsproblemen, verkeershinder, werkstakingen, bedrijfsblokkades, lock- outs, brand, transportproblemen, oorlog (waaronder de oorlog in Oekraïne), terreuraanslagen, uitbraak en gevolgen van epidemieën en pandemieën (waaronder Covid-19), gebrek aan energie- of transportmogelijkheden, onvoorziene maatregelen van overheidswege en abnormale klimatologische toestanden, ongeacht of dergelijke gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar waren.

5.3 De levering gebeurt bij Kreda automaten, behoudens andersluidende afspraak. Indien dit gebeurt op locatie, dan gebeurt dit op kosten en op risico van de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico en kosten van de klant.

5.4 Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem/haar meegedeelde datum, behoudt Kreda automaten zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5.5 De klant zorgt ervoor dat zijzelf, of een door haar aangewezen persoon, aanwezig is ten tijde van de levering ter in ontvangst name van de te leveren goederen, eventueel ter betaling van de overeengekomen prijs en ter ondertekening van de desgevallend vereiste documenten.

6 INSTALLATIE, OPSTELLING EN AANSLUITING

6.1 De klant dient te voorzien in de vereiste (nuts)voorzieningen (onder andere electriciteits- en waterleidingen) op de plaats waar het goed geïnstalleerd zal worden.
Indien de klant niet heeft voorzien in de vereiste (nuts)voorzieningen (elektriciteits- en waterleidingen) dan zal Kreda automaten zo mogelijk de nodige werken uitvoeren tegen betaling van het gebruikte materiaal en van de werkuren. Indien het goed op de contractueel overeengekomen datum omwille van een gebrek aan (nuts)voorzieningen niet kan worden geplaatst, dan zullen de kosten (onder andere van verplaatsing en uurloon) worden gefactureerd. Het elektriciteits- en waterverbruik wordt uitsluitend door de klant gedragen.

6.2 De klant verbindt er zich tevens toe om alle nodige technische of andere bijstand of informatie te verlenen.

6.3 Wanneer de klant zich niet houdt aan de bepalingen van dit artikel, en bij uitbreiding van deze overeenkomst, heeft Kreda het recht geen aanvang te nemen met de uitvoering van de werken en de levering uit te stellen. De (financiële) gevolgen, zoals wachturen, en alle kosten van het uitstel van de levering zijn uitsluitend ten laste van de klant.

6.4 De klant voorziet in een gratis parkeerruimte voor Kreda automaten tijdens elke aanwezigheid van Kreda.

7 BETALINGEN EN PROTEST

7.1 De geleverde goederen en diensten dienen contant betaald te worden, ongeacht het opstellen en verzenden van facturen.

7.2 Kreda automaten is gerechtigd de goederen te factureren naar gelang de leveringen van goederen en diensten, zelfs indien deze laatste gedeeltelijk gebeuren.

7.3 Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte is Kreda automaten slechts gebonden tot uitvoering van de bestelling of de werken na de betaling hiervan.

7.4 Kreda automaten behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik van de uitvoering van het contract een waarborg te eisen van de klant en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het verkrijgen van de waarborg.

7.5 Tenzij uitdrukkelijk door Kreda automaten toegestaan, is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten.

7.6 Protest tegen de factuur dient schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurnummer en datum. Wanneer niet voldaan is aan één van deze voorwaarden wordt het protest als niet bestaande aanzien en wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn, zonder dat Kreda gehouden is op dit protest te antwoorden. Bij gebreke aan dit aangetekend schrijven binnen zeven dagen na de factuurdatum wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

7.7 Ontvangen betalingen worden door Kreda automaten eerst aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de eerst vervallen factuur.

7.8 Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag der gehele betaling. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van laattijdige betaling. In geval van wanbetaling of het niet-naleven van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12 % van het factuurbedrag (met een minimum van 25 EUR en een maximum van 7500 EUR als schadebeding per factuur). Deze forfaitaire schadevergoeding is tevens verschuldigd indien er respijttermijnen zouden worden toegestaan. De Klant-Consument is in geval van een laattijdige levering en uitvoering van de werken gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag exclusief btw, mits gegronde redenen lastens Kreda en mitsaangetekende ingebrekestelling gericht aan Kreda waaraan geen gunstig gevolg wordt gegeven binnen een termijn van twee weken, alsook op voorwaarde dat de Klant-Consument zijn eigen verplichtingen is nagekomen.

7.9 In geval van laattijdige betaling van één factuur worden alle andere facturen, zelfs de niet vervallen facturen, of de factuur waarvoor een betalingstermijn verleend werd, ineens opeisbaar.

7.10 Indien betalingsfaciliteiten worden toegestaan, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog te vervallen termijnbetalingen met zich mee brengt.

7.11 De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering. Dit betekent dat Kreda automaten haar vordering op haar klant kan betekenen bij aangetekend schrijven aan de schuldenaar van haar klant ten bedrage van alle door de klant verschuldigde bedragen. De klant is verplicht om Kreda automaten op eerste verzoek alle elementen met betrekking tot haar schuldvorderingen opzichtens haar schuldenaren mee te delen zodra Kreda automaten kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen. Kreda automaten heeft bovendien het recht vergoed te worden voor alle overige kosten zoals onder meer invorderingskosten en gerechtskosten, kosten en erelonen van de advocaat waarop Kreda automaten beroep dient te doen zowel voor buitengerechtelijke als gerechtelijke stappen tot inning, evenals onkosten verbonden aan onbetaalde wissels. Al deze kosten zijn immers niet in de forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO OVERDRACHT

8.1 De geleverde goederen al dan niet bij uitvoering van werken blijven, zelfs ingeval van (niet geoorloofde) incorporatie in een onroerend goed, eigendom van Kreda automaten tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten. Met het oog op het voortbestaan van het eigendomsvoorbehoud na incorporatie, zal Kreda automaten volgens eigen inzicht het eigendomsvoorbehoud kunnen laten registreren in het pandregister. Het eigendomsvoorbehoud blijft eveneens gelden indien de goederen zouden worden vermengd of zouden worden verwerkt tot een nieuw goed.

8.2 Zolang Kreda automaten volgens deze clausule het eigendomsrecht behoudt, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van de betrokken goederen. Hij mag ze niet wijzigen, verpanden, verkopen of op enigerlei wijze bezwaren en ze evenmin incorporeren of omvormen. Hij is er voor aansprakelijk en verbindt er zich toe zich te verzekeren tegen alle risico’s.

8.3 Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Indien de klant de goederen bezwaart of vervreemdt voordat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, aanvaardt hij dat het eigendomsvoorbehoud bijgevolg over op de schuldvordering tot betaling van de prijs en komen de inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding ervan uitsluitend toekomen aan Kreda automaten. Het eigendomsvoorbehoud gaat eveneens over op de schuldvordering tot vergoeding ingeval van tenietgaan, beschadiging of waardeverlies van de goederen. Die inkomsten worden aanzien als bijzonder en afzonderlijk bijgehouden door de klant en zijn niet vermengd met zijn andere algemene of bijzondere middelen of activa.

8.4 In geval de goederen op grond van dit eigendomsvoorbehoud teruggaan naar Kreda automaten, heeft Kreda automaten het recht eventueel ontvangen voorschotten of deelbetalingen met betrekking tot die goederen te compenseren met openstaande vorderingen, van welke aard ook (hierin o.a. inbegrepen een vordering voor alle geleden schade wegens niet naleving van de overeenkomst).

8.5 De goederen worden vervoerd of verzonden op kosten en risico van de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico en kosten van de klant.

9 CONVENTIONELE SCHULDVERGELIJKING

9.1 Op elk ogenblik en zelfs in geval van opening van een insolventieprocedure (zoals onder andere faillissement, aanvraag van een gerechtelijke reorganisatieprocedure beroep op de wet continuïteit ondernemingen, vereffening) of in geval van een beslag of enig ander geval van samenloop heeft schuldvergelijking van rechtswege plaats tussen alle vorderingen van Kreda automaten op de klant enerzijds en alle vorderingen van de klant op Kreda automaten anderzijds, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing.
Deze schuldvergelijking is ook van toepassing op en ten aanzien van alle opeisbare en niet-opeisbare bedragen (bijvoorbeeld ook verbrekingsvergoedingen of andere schadevergoedingen) die verschuldigd en/of opeisbaar worden of zullen worden na en/of omwille van de situatie van samenloop, en met verval van alle toegestane betalingsfaciliteiten. Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan alle derden (met inbegrip van de overige schuldeisers van de klant).

9.2 Bovendien is Kreda automaten in voorkomende gevallen gemachtigd om, in geval de onderlinge vorderingen tussen Kreda automaten en de klant niet liquide, opeisbaar of vervangbaar zijn, deze vorderingen te liquideren of opeisbaar te stellen met het oog op het plaatsvinden van de verrekening.

9.3 In het raam hiervan, maar daar niet toe beperkt, heeft Kreda automaten het recht om de onderlinge rechtsverhouding tussen haar en de klant te ontbinden of de onderlinge vorderingen anderszins vervroegd opeisbaar te stellen, onder meer in de volgende gevallen:


− Faillissement van de klant of een andere vorm van samenloop, een insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de klant
− Aanstelling van een bewindvoerder/bestuurder/mandataris over de klant
− Wanbetaling van de klant

9.4 Schuldvergelijking in de onderlinge verhouding tussen Kreda automaten en de klant blijft mogelijk niettegenstaande enige overdracht door de klant van zijn vorderingen op Kreda automaten. Alle onderlinge vorderingen van Kreda automaten en de klant worden geacht onderdeel uit te maken van een ondeelbaar geheel en zijn in die optiek onderling samenhangend.

10 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

10.1 De aansprakelijkheid van Kreda automaten voor eventueel door de klant geleden schade ingevolge fouten door Kreda automaten of door haar aangestelden gemaakt tijdens de uitvoering van haar verbintenissen, is beperkt tot de directe schade die te wijten is aan haar zware fout of zware fout van één van haar aangestelden of aan haar bedrog of het bedrog van één van haar aangestelden of het foutief (of niet) uitvoeren van haar hoofdverbintenis behoudens eventuele overmachtssituaties. Kreda automaten is niet aansprakelijk voor fouten, inclusief zware fouten en bedrog, begaan door zelfstandige uitvoeringsagenten op wie zij beroep doet.

10.2 Kreda automaten, is, behoudens in geval van opzettelijke fout, bedrog en fraude, hoogstens gehouden tot schadevergoeding, van welke aard ook, ten bedrage van maximaal het door Kreda automaten gefactureerde bedrag van de betrokken levering of dienst. Bovendien heeft Kreda automaten steeds de mogelijkheid om de schade zelf te herstellen. Indien de klant de goederen niet heeft aangeboden voor herstel aan Kreda automaten, heeft hij geen recht op vergoeding van de herstelkosten door de klant zelf of door een derde.

10.3 Kreda is alleszins maximaal gehouden tot het bedrag van de uitkering van de door haar aangegane verzekeringspolissen.

10.4 In geen geval kan Kreda automaten aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke indirecte materiële of lichamelijke schade noch voor enigerlei onderbreking en de schade of winstderving die daaruit mogelijkerwijs kan voortvloeien. De klant draagt het risico van eventuele schade ten gevolge van dataverlies.

10.5 Iedere vordering tot schadevergoeding vanwege de klant is onontvankelijk bij gebreke aan onmiddellijke en gedetailleerde opgave van alle feitelijke gegevens met betrekking tot eventuele schade. In geval van niet-naleving van deze bepaling is Kreda automaten bevrijd van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

10.6 Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens Kreda automaten vervalt indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee (2) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

10.7 Kreda automaten is niet aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid zoals bepaald in de wet van 25.02.1991 en evenmin aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid van derden.

10.8 De klant vrijwaart Kreda automaten voor alle schade waarvoor de klant zelf aansprakelijk is.

11 KLACHTEN IN VERBAND MET ZICHTBARE GEBREKEN EN DIENSTEN

11.1 Klachten in verband met zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen moeten schriftelijk bij Kreda automaten te kennis worden gegeven binnen drie dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

11.2 Klachten in verband met geleverde diensten zijn slechts geldig wanneer de klant deze door middel van een gemotiveerd schrijven binnen drie dagen na levering aan Kreda automaten kenbaar gemaakt heeft.

11.3 Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichtingen ten aanzien van Kreda automaten.

11.4 Voor zover de klant op het ogenblik van levering van goederen of diensten niet zou aanwezig zijn, betekent dit dat hij instemt met de levering en dat hij afziet van mogelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Kreda automaten aangaande de zichtbare gebreken van de levering van goederen of diensten.

11.5 Gebrek aan overeenstemming onder meer met betrekking tot de maten, kleuren en presentatie van de goederen worden uitdrukkelijk en in alle gevallen als zichtbare gebreken beschouwd. Deze opsomming is niet beperkend. De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken worden verondersteld bij de ontvangstname door de klant gecontroleerd te zijn. Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen zoals onder meer met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.

12 INGEBREKE BLIJVEN – ONTBINDING OVEREENKOMST

12.1 Ingeval de klant in gebreke blijft deze overeenkomst of elke andere met Kreda automaten afgesloten overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te voeren (waaronder begrepen niet-tijdige betaling), is Kreda automaten gerechtigd zonder aanmaning en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van Kreda automaten.

12.2 Kreda automaten behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, aanvraag collectieve schuldenregeling, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

12.3 In geval huidige overeenkomst wordt verbroken of ontbonden door de klant, dan is de klant gehouden tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd en tot vergoeding van alle schade geleden door Kreda automaten, ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding wegens winstderving begroot op 35% van de overeengekomen contractprijs, onverminderd het recht voor Kreda automaten om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

12.4 In geval Kreda automaten in gebreke blijft de overeenkomst uit te voeren, heeft de klant-consument het recht de overeenkomst op te zeggen op voorwaarde dat zij Kreda automaten schriftelijk aangemaand heeft en Kreda automaten hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen een redelijke termijn van drie maanden. In geval de overeenkomst lastens Kreda automaten wordt ontbonden, heeft de klant-consument recht op een schadevergoeding ten belope van 10 % van de overeengekomen contractprijs.

13 OPZEG OVEREENKOMST

Kreda automaten behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst op elk ogenblik op te zeggen zonder een vergoeding verschuldigd te zijn, mits zij een opzegtermijn van drie maanden respecteert.

14 ONMOGELIJKHEID UITVOERING OVEREENKOMST

14.1 Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, of die onvermijdbaar zijn, of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder maken dan normaal, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven Kreda automaten het recht, zonder hiertoe verplicht te zijn, de overeenkomst éénzijdig en zonder rechterlijke machtiging te herzien, de duur te verlengen, of de overeenkomst op te zeggen zonder schadevergoeding. Indien zij Kreda automaten dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het opnieuw opstarten van de werken (deze laatste wordt minimaal begroot op 5 dagen).

Volgende gevallen worden in elk geval aanzien als overmacht (niet-limitatief): ongevallen, materiaalbreuk, vertragingen of fouten bij de leverancier, bevoorradingsproblemen, productieonderbrekingen, verkeershinder, werkstakingen, bedrijfsblokkades, lock-outs, brand, transportproblemen, epidemieën en pandemieën (waaronder COVID-19), oorlog (waaronder de oorlog in Oekraïne), terreuraanslagen, gebrek aan energie- of transportmogelijkheden, onvoorziene maatregelen van overheidswege en abnormale klimatologische toestanden, ongeacht of dergelijke gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar waren.

15 OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING

De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering. Dit betekent dat in geval van enige laattijdige betaling, Kreda automaten haar vordering op haar klant kan betekenen bij aangetekend schrijven aan de schuldenaar van haar klant ten bedrage van alle door de klant verschuldigde bedragen. De klant is verplicht om Kreda automaten op eerste verzoek alle elementen van zijn schuldvordering ten opzichte van zijn schuldenaar mee te delen van zodra Kreda automaten kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen.

16 ONDERHOUD, HERSTELLINGEN EN GARANTIE

16.1 Voor zover door de fabrikant van de geleverde goederen een waarborg wordt verleend, zal deze enkel kunnen ingeroepen worden tegen de fabrikant en dit overeenkomstig de door de fabrikant bepaalde voorwaarden.

16.2 De eventuele garantie van Kreda automaten met betrekking tot geleverde goederen en diensten beperkt zich tot en reikt nooit verder dan de garantie die Kreda automaten zelf ontving van haar toeleveranciers, met een absoluut maximum van twaalf (12) maanden. Indien Kreda automaten in haar offerte of een ander document dat van haar uitgaat, afwijkt van deze bepaling en in functie hiervan een aangepaste prijs biedt, wordt iedere garantie, zowel deze uitgaande van de fabrikant, als deze uitgaand van Kreda automaten, uitgesloten. De klant kan aldus geen beroep doen op de bepalingen van dit artikel.

16.3 De klant verklaart dat zij de vereiste informatie en kennis bezit aangaande het correct gebruik van de goederen. De klant gebruikt de goederen zoals van een normaal en zorgvuldig persoon mag worden verwacht en neemt de nodige maatregelen om de goederen in een perfecte staat van onderhoud en werking te bewaren. De klant zal het dagelijks onderhoud van de goederen uitvoeren volgens de geleverde gebruiksaanwijzing en zal de goederen in een uitstekende staat van reinheid behouden.

16.4 In geval van storing dient de klant Kreda automaten hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
Onder storing wordt verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Kreda automaten uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de goederen. Er is enkel sprake van een storing indien de klant deze kan aantonen en indien deze storing kan worden gereproduceerd.

16.5 Herstellingen gebeuren naar keuze van Kreda automaten in de werkhuizen van Kreda automaten, dan wel bij de klant en worden uitgevoerd door Kreda automaten of door een door Kreda automaten aangestelde derde. De klant is ertoe gehouden om het personeel van Kreda automaten of door Kreda automaten aangewezen derden steeds toegang te verschaffen tot de plaats waar de goederen staan en alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen.

16.6 Kreda automaten heeft het recht om geleverde goederen tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

16.7 De garantie vervalt volledig indien (niet-cumulatieve opsomming):

− er sprake is van enige laattijdige betaling;
− de goederen ten kosteloze of ten bezwarende titel vervreemd worden;
− de goederen overdreven, foutief of abnormaal gebruikt zijn (zoals het gebruik in strijd met de voorziene handleiding);
− de goederen gebrekkig onderhouden zijn;
− er sprake is van een vreemde oorzaak (zoals waterschade, stormschade of brandschade of stroomonderbreking);
− gebruik werd gemaakt van niet-originele wisselstukken/onderdelen en toebehoren;
− de klant de minste wijziging en/of herstelling zelf heeft uitgevoerd of door een derde aan de goederen heeft laten uitvoeren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kreda automaten;
− er schade toegebracht is aan de goederen door ongeval of door vandalisme.

16.8 De garantie van Kreda automaten met betrekking tot geleverde goederen en diensten beperkt zich tot en reikt nooit verder dan de garantie op de vervanging van stukken die constructiefouten vertonen. Er geldt geen garantie op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage. Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen zoals onder meer met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.

16.9 Enige garantie strekt in elk geval niet verder dan het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed (naar oordeel van Kreda automaten). Verplaatsingskosten, werkuren en materiaal, zijn te allen tijde ten laste van de klant.

16.10 Klachten op grond van verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de ontdekking ervan aan Kreda automaten meegedeeld te worden. Bij gebreke hiervan wordt de klant vermoed onherroepelijk afstand gedaan te hebben van zijn eventuele rechten dienaangaande.
De klant dient alleszins uiterlijk op straffe van verval binnen de acht (8) dagen na de vaststelling van het gebrek Kreda automaten hiervan schriftelijk in kennis te stellen met melding van de inroeping van de garantie.

16.11 De klant draagt de bewijslast dat de garantie van toepassing is.

16.12 De klant dient Kreda automaten steeds toegang te verlenen tot zijn inrichtingen, teneinde Kreda automaten toe te laten zijn contractuele verplichtingen uit te voeren en de juiste gebruikswijze van de geleverde goederen te kunnen controleren
De plaats waar de installatie zich bevindt moet volledig schoon gemaakt worden en toegankelijk zijn voor Kreda automaten.

16.13 Navolgende bepalingen gelden uitsluitend voor verkoop van consumptiegoederen aan consumenten. De garantie op consumptiegoederen wordt verstrekt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.
De klant-consument kan zich enkel op deze wet beroepen indien hij Kreda automaten binnen twee maanden na de vaststelling van het gebrek hiervan in kennis heeft gebracht.
Indien het gebrek niet voldoende duidelijk wordt omschreven, vervalt de garantie. Tevens zal bij de vergoeding of de herstelling van de goederen rekening gehouden worden met verergering van het gebrek voortvloeiend uit het gebruik door de klant-consument nadat hij het gebrek had vastgesteld of redelijkerwijze had moeten vaststellen. De verergering valt volledig ten laste van de klant.
De voornoemde garantie op consumptiegoederen door Kreda automaten is beperkt tot vervanging of herstelling.

16.14 Indien een onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten, hebben de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst voorrang, in geval van tegenstrijdigheid.

17 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

17.1 Kreda automaten is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

17.2 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen voor de klant slechts verbindend worden indien Kreda automaten de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden heeft overgemaakt aan de klant en de klant geen bezwaren heeft ingediend door middel van een aangetekende brief binnen 14 dagen na ontvangst ervan. Wijzigingen en/of aanvullingen worden geacht aanvaard te zijn bij betaling van de eerstvolgende factuur door de klant.

18 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

18.1 Alle met Kreda automaten afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

18.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt en/of de Vrederechter van het Kanton Westerlo bevoegd.

flavicon kreda automaten
telefoon icoon
tanwiel icoon
mail icoon

CONTACT


KREDA AUTOMATEN BV

Meerhoutstraat 89

2430 Laakdal

België

          +32 13 69 99 77

          +32 13 69 99 33

          info@kreda.be


Qr code kreda automaten contact

Weigeren

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.